Tarihçe
Kuruluş Nedenleri
 
Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yükseköğrenim birkaç büyük merkezde bulunan üst düzey medreselerce yerine getirilmekte; öğrencilerin barınma, iaşe, kitap, para gibi ihtiyaçları, oluşturulan “Külliyeler” aracılığıyla çözümlenmekteydi.
 
6 Mart 1924 tarihinde yürürlüğe giren 430 sayılı Kanun’la medrese ve imaretlerin kapatılması, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma, yemek vb. ihtiyaçlarının giderilmesinde sıkıntılara sebep olmuşsa da Cumhuriyet Hükümetleri, bazı okulları yatılı (leyli) hale getirmiş ve bir kısım medreselerin barınma yerlerinden yararlanmak suretiyle sıkıntının hafifletilmesine çalışmıştır.
 
İstanbul ve Ankara’da yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin sayısının artmasıyla barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesinde süre gelen sıkıntılar karşısında il özel idareleri, belediyeler, dernekler ve özel kişilerce yurtlar açılmaya başlanmıştır. Ancak bu şekilde açılmış olan yurtlar, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorununu çözememiştir. Bu gelişmeler sonucunda, kamusal nitelik taşıyan yurt işletmeciliğini denetim altına almak üzere yeni düzenlemelere gidilmiştir.
 
3 Mayıs 1949 tarihinde yürürlüğe giren 5375 sayılı Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Kanunu ile “yurt ve aşevleri” konusu Milli Eğitim Bakanlığının yönetim ve sorumluluğuna verilmiş, bu Kanun’a ek olarak çıkarılan 01.04.1950 tarihli ve 5661 sayılı Kanun ile de özel ve tüzel kişilere ait yurtların açılmasına izin verilmesi ve denetlenmesi bu Bakanlığın görevleri arasına alınmıştır.
 
Kuruluşu ve Yönetim Yapısı
 
1961 Anayasası’nın 50’nci maddesinde “Devlet maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur.
 
Kurum başlangıçta Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde iken bu denetim, 6 Şubat 1970 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiş; daha sonra 13.12.1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 179 sayılı KHK’nin 52/b maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşu, 04.05.2009 tarih ve 27218 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Başbakanlığa bağlı kuruluş haline getirilmiş; 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlanmış, bilahare 08.07.2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir.
 
09.07.2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun adında yer alan “Yurtlar Kurumu” ibaresi, “Yurt Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.
 
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca da Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmet birimi olarak yeniden yapılandırılmıştır.
 
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü; 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince 1985-2012 yılları arasında katkı kredisi, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince 2004 yılından itibaren de burs vermektedir.